گفتمان حقوق بشر در اسلام: تبیینی از منظر کرامت انسانی
1. گفتمان حقوق بشر در اسلام: تبیینی از منظر کرامت انسانی

فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مجتبی دهقان

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 25-50

چکیده
  هدف این مقاله آن است تا ضمن تبیین مفهوم کرامت انسانی و مصادیق حقوق بشر از دیدگاه اسلام، به توضیح نسبت آن در نظام حقوقی اسلام با کرامت ذاتی و اکتسابی انسانی بپردازد. مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون ...  بیشتر