ماهیت حقوقی جنایات ارتکابی بر مسلمانان فراموش شدۀ میانمار
1. ماهیت حقوقی جنایات ارتکابی بر مسلمانان فراموش شدۀ میانمار

محمدرضا دانش شهرکی؛ نادر مردانی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 39-56

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.1.2.8

چکیده
  از چندین دهه پیش تاکنون، در نتیجۀ خشونتهای ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان در کشور برمه، هزاران نفر از مسلمانانی که از خشونتهای جدی و گسترده جان سالم به در بردهاند، در سطح ایالت راخین در اردوگاهها آواره ...  بیشتر