حق آزادی مذهبی در دعوت دینی و ارتباط با جهاد با تأکید بر قرآن و سیره پیامبر اسلام(ص)
1. حق آزادی مذهبی در دعوت دینی و ارتباط با جهاد با تأکید بر قرآن و سیره پیامبر اسلام(ص)

سیدمحمدعلی میرصانعی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 93-118

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.1.5.1

چکیده
  قرآن کریم به عنوان مهمترین منبع دین اسلام، دارای چهارچوب روشنی برای دعوت دینی در گفتار و رفتار است و سیره پیامبر اسلام نیز با این چهارچوب قرآنی همسو است، ولی کشورگشاییهای برخی حاکمان مسلمان و تبلیغات ...  بیشتر