چالش‌های احقاق حق بزه‌دیدگانِ جرایم اشخاص حقوقی
چالش‌های احقاق حق بزه‌دیدگانِ جرایم اشخاص حقوقی

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 181-201

چکیده
  بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرسی کیفری، از طرح دعوی گرفته تا تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم علیه اشخاص حقوقی با چالش های متعددی مواجه اند این بزه دیدگان جهت احقاق حق خود در دادرسی علیه شخص حقوقی ...  بیشتر
در حقوق کیفری ایران « تشهیر » گسترۀ کیفر
در حقوق کیفری ایران « تشهیر » گسترۀ کیفر

سید سجاد کاظمی

دوره 8، شماره 1 ، مرداد 1398، ، صفحه 141-172

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.1.7.3

چکیده
  علان مجازات مجرم و ندادادن به جرم او در برابر مردم است؛ بهویژه " تشهیر " در جرایمی که ممکن است به مجرم بهعنوان امین مردم اعتماد شود تا از این دارای وجهۀ تنبیهی و « تشهیر » . طریق وی را شناخته و از او ...  بیشتر
محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاههای بین المللی؛ چالشها و راهکارها
محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاههای بین المللی؛ چالشها و راهکارها

سید سجاد کاظمی

دوره 7، شماره 1 ، شهریور 1397، ، صفحه 100-121

چکیده
  مقابله با دزدی دریایی از طریق روشهایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراههای بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش ...  بیشتر