جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه‌ی قضائی
1. جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه‌ی قضائی

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 9-30

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.1.4

چکیده
  نظام‌های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه ...  بیشتر