کندوکاو حقوق و تکالیف شهروندی در نهج البلاغه
1. کندوکاو حقوق و تکالیف شهروندی در نهج البلاغه

محمدجواد حیدری

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 138-156

چکیده
  رشد و گسترش بی‌رویه‌ی شهرها و افزایش جمعیّت آن‌ها در قرون اخیر، باعث انباشت مادّی ثروت و سرمایه در فضای شهرها شده است. به طوری که وضع مقرّرات و قوانین شهری و تعریف حقوق و تکالیف شهروندی جهت برقراری نظم ...  بیشتر