بررسی ملازمت کرامت ذاتی و غیرذاتی در حقوق بشر اسلامی
1. بررسی ملازمت کرامت ذاتی و غیرذاتی در حقوق بشر اسلامی

محمد علی کرباسیون

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 149-174

چکیده
  کرامت آدمی به معنای شرافت و بلندمرتبگی و نتیجۀ آن، محق و مکلف بودن وی است. این پژوهه در گام نخست به واژه شناسی کرامت و سپس به شناسایی مبانی آن در پارادایم های الهی و غیرالهی می پردازد. در ادامه به تقسیم ...  بیشتر