سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر: گونه ها، چالشها و راهکارها
1. سازوکارهای منطقه ای حقوق بشر: گونه ها، چالشها و راهکارها

احمد مومنی راد؛ مهدی کیخسروی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 111-134

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.5.3

چکیده
  حمایت بین المللی از حقوق بشر صرف نظر از سطح جهانی، در سطح منطقه ای نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد سازمانهای منطقهای بین الدول، اسناد منطقه ای حقوق بشر را تصویب کرده اند که برجسته ترین آنها کنوانسیون ...  بیشتر