چالشهای حقوق بشریِ تعاملات دولت چین با مسلمانان شین جیانگ
1. چالشهای حقوق بشریِ تعاملات دولت چین با مسلمانان شین جیانگ

حسن خسروی

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 33-60

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.2.0

چکیده
  حقوق اقلیتهای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی همواره یکی از موضوعات و چالشهای اساسی در گفتمان حقوق بشر جهانی، ملی و منطقهای است و کشورها به موجب قوانین اساسی و اسناد جهانی حقوق بشری برایرعایت حقوق متعهد و ...  بیشتر