سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران
1. سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی ایران

پریسا کاظمی؛ اکبر بشیری

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 119-140

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.1.6.2

چکیده
  نسل کشیها و کشتار دسته جمعی که در جنگ جهانی دوم رخ داد، تلنگری بود بر ساختار جهان تا راهبردهای اساسیتری برای حمایت از حقوق افراد در زمان صلح و جنگ اندیشیده شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصل ...  بیشتر