تحلیل ترک فعل به عنوان شرط تحقق جنایت عمدی در پرتو ضوابط قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
1. تحلیل ترک فعل به عنوان شرط تحقق جنایت عمدی در پرتو ضوابط قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

محمدابراهیم شمس ناتری؛ سعیده یاری؛ گلشن فتحی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 9-38

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.1.1.7

چکیده
  ترک فعل در جنایات عمدی از دیرباز میان فقیهان و حقوقدانان محل بحث و بررسی بوده است و آشنایی با دیدگاههای مختلف دربارۀ آن میتواند کمک شایانی به درک دیدگاه قانونگذار انجام دهد. در این نوشتار به بررسی ترک ...  بیشتر