پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح و نقش آن در تامین حقوق بشر
1. پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح و نقش آن در تامین حقوق بشر

مهدی اسماعیلی؛ سجاد فتاحی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 255-276

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.11.4

چکیده
  خصوصیت هر جرمی این است که امنیت را به مخاطره می اندازد. در این صورت نظام کیفری برای بیان واکنش علیه جرم مداخله می کند تا امنیت از دست رفته را باز گرداند . با توجه به اینکه در جرم جاسوسی ، امنیت نسبت به سایر ...  بیشتر