بایسته‌های علمی بازجویی و تحقیق در قلمرو ادله اثبات دعوی
1. بایسته‌های علمی بازجویی و تحقیق در قلمرو ادله اثبات دعوی

امیرعباس بزرگمهر؛ احمد فلاحتی

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 153-188

چکیده
  اخیراً با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر در علوم و تکنولوژی، روش‌های علمی کشف حقیقت به سیستم تحقیقات قضائی واردشده است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی اعتبار نتایج حاصل از این روش‌ها، به‌عنوان دلیل ...  بیشتر
بررسی تطبیقی روش اعتراف‌گیری مرگ مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
2. بررسی تطبیقی روش اعتراف‌گیری مرگ مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

امیرعباس بزرگمهر؛ احمد فلاحتی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.4.7

چکیده
  یکی از روش‌های کشف حقیقت در امور قضائی، مرگ مصنوعی است، بدین معنا که با القای حس اعدام و یا هر روش مرگ به متهم، موجبات اعتراف ناخودآگاه وی برقرار می‌شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی موضوع اعتراف‌گیری ...  بیشتر