بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه
1. بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه

سید داود آقائی؛ فریدون فدائی دولت

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 203-224

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.9.2

چکیده
  با آغاز بحران سوریه از سال 1390، جمعیت زیادی از مردم این کشور آواره شده که از دیدگاه حقوقی و سیاسی نیاز به حمایت دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت انجام‌شده توسط ایران در بحران سوریه به روش تحلیلی-توصیفی ...  بیشتر