مسئولیت سازمانی و انظباطی فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقی ایران
1. مسئولیت سازمانی و انظباطی فرمانده مافوق و پرسنل مادون در نظام حقوقی ایران

عابدین صفری کاکرودی؛ سلمان آدینه وند

دوره 9، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 217-244

چکیده
  در سازمان‌های نظامی، رهبری هر یگان بر عهده فرمانده آن است و در سلسله‌مراتب طولی، فرمانده هر یگان تابع دستورات فرمانده مافوق است. مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً ...  بیشتر
بررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایران
2. بررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایران

عابدین صفری کاکرودی؛ سلمان آدینه وند

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 87-112

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.5.8

چکیده
  مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه کیفری داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ داده شده که فرمانده در قبال ...  بیشتر