مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی
1. مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی

عباس عرب خزایلی؛ میترا شریعت زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 31-50

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.2.5

چکیده
  حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده‌اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار ...  بیشتر