آثار انتخاب نظریه وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات دعاوی خسارت در حقوق ایران و فرانسه
1. آثار انتخاب نظریه وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات دعاوی خسارت در حقوق ایران و فرانسه

علی عباس حیاتی؛ سعید فرزانه

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 113-142

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.6.9

چکیده
  در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم می‌شود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته می‌شود. این پژوهش به ...  بیشتر