سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
1. سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

عباس کریمی؛ امیر لایزال؛ ابراهیم تقی زاده؛ اصغر محمودی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 169-203

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.8.1

چکیده
  معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزش‌افزوده به کار می‌گیرد. اخیراً روش معاملات در بورس، به نوع الکترونیکی تغییریافته است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی ...  بیشتر