بررسی اهانت در دفاع مشروع
1. بررسی اهانت در دفاع مشروع

محمد نبی پور؛ مژگان نیکوکار

دوره 8، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 135-156

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.6.4

چکیده
  دفاع مشروع از جمله نهادهای توجیه کنندۀ جرم در حقوق کیفری است که با سابقه ای طولانی به عنوان عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زایل می سازد. پرسش اساسی این است که در صورت اهانت فردی علیه دیگری، مجوزی ...  بیشتر