امکان‌سنجی تعلیق حق‌های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات در همه‌گیری کرونا
1. امکان‌سنجی تعلیق حق‌های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات در همه‌گیری کرونا

عقیل محمدی؛ فائزه سادات سجادی

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1400

چکیده
  برخی دولتها به منظور حفظ سلامتی شهروندانشان در همه‌گیری کرونا، اجرای حق‌های آزادی رفت و آمد و دسترسی به اطلاعات را تعلیق کردند. مقاله‌ی پیش‌رو با روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می‌دهد که به لحاظ ...  بیشتر