بررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایران
1. بررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایران

عابدین صفری کاکرودی؛ سلمان آدینه وند

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 87-112

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.5.8

چکیده
  مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه کیفری داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ داده شده که فرمانده در قبال ...  بیشتر