حدود مسئولیت کیفری بانک‌ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی
حدود مسئولیت کیفری بانک‌ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی

مسعود خدایار؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400

چکیده
  در اقدامی سازمان‌یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک‌ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده‌شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می‌شود. این پژوهش ...  بیشتر
بررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایران
بررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایران

عابدین صفری کاکرودی؛ سلمان آدینه وند

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 87-112

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.5.8

چکیده
  مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه کیفری داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ داده شده که فرمانده در قبال ...  بیشتر