در حقوق کیفری ایران « تشهیر » گسترۀ کیفر
1. در حقوق کیفری ایران « تشهیر » گسترۀ کیفر

سید سجاد کاظمی

دوره 8، شماره 1 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 141-172

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.1.7.3

چکیده
  علان مجازات مجرم و ندادادن به جرم او در برابر مردم است؛ بهویژه " تشهیر " در جرایمی که ممکن است به مجرم بهعنوان امین مردم اعتماد شود تا از این دارای وجهۀ تنبیهی و « تشهیر » . طریق وی را شناخته و از او ...  بیشتر