بررسی و تبیین جایگاه حق نظارت همگانی در حکمرانی اسلامی
بررسی و تبیین جایگاه حق نظارت همگانی در حکمرانی اسلامی

وحید آرایی

دوره 11، شماره 1 ، خرداد 1401

چکیده
  یکی از وظایف و حقوق مردم در نظام حکمرانی اسلامی، حق نظارت است که در قالب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر و حق نظارت همگانی انجام می‌شود. امت اسلام همان طوری که موظف است در یک جامعه اسلامی، بر پایه ولایت ...  بیشتر