مسئولیت مدنی واسطه‌های ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر
1. مسئولیت مدنی واسطه‌های ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر

عبدالرسول دیانی؛ ستار زرکلام؛ عباس رمضانیان سیاهکلرودی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 277-298

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.12.5

چکیده
  واسطه‌ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می‌بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی ...  بیشتر