تعداد مقالات: 13
3. نسبت کرامت ذاتی به حقوق انسانی در قرآن کریم

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-54

ولی الله حیدرنژاد


11. نسل کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 122-137

مهدی داودی؛ مهرنوش ابوذری


12. نسبت حجاب، حقوق بشر و شهروندی

دوره 6، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 139-167


13. کندوکاو حقوق و تکالیف شهروندی در نهج البلاغه

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 138-156

محمدجواد حیدری