نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکترای حقوق جزا و جرم شناسی Karim.habib10@yahoo.com

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) Rajabgoldoust@gmail.com

چکیده

نظارت الکترونیکی به نظارت بر متهم با ابزارهای الکترونیکی اطلاق می‌شود. از دیدگاه فقه اسلامی، از آنجاکه استفاده از این روش موجب حفظ آبروی مسلمین می‌شود، اجرای آن ضروری بوده و در راستای حقوق بشر اسلامی می‌باشد. در مطالعۀ حاضر به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی فرآیند اجرای نظارت الکترونیکی و چالش‌های آن در ارتباط با حقوق بشر اسلام و غرب پرداخته شده است. بررسی وضعیت فرهنگی و اجتماعی محلی که به‌عنوان محدوده نظارت الکترونیکی انتخاب می‌شود، برخلاف حقوق انگلستان در قانون ایران پیش‌بینی‌نشده است، ولی اجرای دقیق نظارت الکترونیکی مستلزم تحقیق اولیه در خصوص منطقه‌ای است که محکوم‌علیه در آن محل تحت نظارت قرار می‌گیرد تا ضمن حفظ آبروی وی به موجب حقوق بشر اسلامی، موجبات اصلاح وی فراهم گردد. در مقررات فعلی برای تخلف بهره‌بردار از دستورات دادگاه و یا خروج از محدوده تعیین‌شده، ضمانت اجرای مشخصی تعیین نشده است و ضروری است با اصلاح مواد 516 و 555 قانون آیین دادرسی کیفری این مشکل مرتفع شود و ایام بازداشت با نظارت الکترونیکی تحت قرار تأمین کیفری، برای محکومیت‌های مشابه قابل احتساب شود. در صورت اجرای صحیح این طرح، گامی مهم در جهت حقوق اجتماعی اسلامی برداشته می شود.

کلیدواژه‌ها