نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشگاه ارشاد دماوند

چکیده

توسعه مصادیق و قلمرو جرایم بدون بزهدیده در سیاست جنایی کشورها از آنجا که می‌تواند به مبانی فکری و نگرش هر جامعه در ایده بی‌طرفی یا کمال‌گرایی مرتبط باشد، از مباحث قابل توجه در تحلیل عملکرد رفتاری دولت‌ها در جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی برخی رفتارها است. در این پژوهش، صرف‌نظر از مبانی توجیهی جرم‌انگاری و جرم‌زدایی این جرایم و بدون جانبداری از این لحاظ در صدد شناسایی نقش پذیرش ایده بی‌طرفی یا کمال‌گرایی در توسعه قلمرو کیفری دولت‌ها و دامنه جرم‌انگاری آنها هستیم. لذا پس از تبیین مفهوم ایده بی‌طرفی و کمال‌گرایی و بازشناسی مختصر جرایم بدون بزهدیده، ارتباط این دو مفهوم با یکدیگر و تأثیر یک رویکرد سیاسی در ساختار جرم‌انگاری یا جرم‌زدایی رفتارها توضیح داده می‌شود. نویسندگان مقاله با شناسایی ارکان و مبانی جرم-انگاری، نظام‌های حاکمیتی را در دو طیف کمال‌گرایی محض تا بی‌طرفی کامل یا در بازه‌های میان این دو طیف قرار داده‌اند که قرار گرفتن در نزدیکی هریک از این دو بازه، تأثیر در توسعه یا کاهش جرایم به خصوص جرایم بدون بزهدیده خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها