دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1397، صفحه 9-207 
5. هرزه نگاری رایانه ای: از علت شناسی تا پیشگیری

صفحه 95-126

صالح غفاری چراتی؛ اسماعیل هادی تبار؛ سیدابراهیم قدسی