مدیر مسئول


دکتر مجتبی زارعی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

علوم سیاسی

سردبیر


دکتر خیراله پروین استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی کدخدائی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر خیراله پروین استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


فضل اله موسوی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیامک ره پیک استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا مجتهدی استاد حقوق عمومی دانشگاه تبریز

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد صالحی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور مرکز بافت کرمان

حقوق بین الملل

دبیر تخصصی


دکتر سید محمدرضا موسوی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر ایزدی فرد استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

حقوق

  • ezadifardumz.ac.ir