لیست اسامی داوران مقالات چاپ شده در نشریه حقوق بشر اسلامی

بهار و تابستان 97

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکتر خیر الله پروین

استاد

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار

حقوق بین الملل

دانشگاه مفید

دکتر مرتضی نور محمدی

دانشیار

حقوق بین الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حمید الهویی نظری

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

 

پاییز و زمستان 97

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار

حقوق بین الملل     

دانشگاه مفید

دکتر خیر الله پروین

استاد

     حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر محمد نبی پور

استادیار

     حقوق جزا

دانشگاه شمال

دکتر ساسان صیرفی

استادیار

     حقوق عمومی

دانشگاه تهران

 

بهار و تابستان 98

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکتر محمد یکرنگی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار

حقوق بین الملل

دانشگاه مفید

دکتر احمد مومنی راد

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر حسین خلف رضایی

استادیار

حقوق بین الملل

دانشگاه امام صادق

دکتر میثم نعمتی

استادیار

حقوق عمومی

موسسه ی امام خمینی

دکتر ساسان صیرفی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر مهسا شیراوی

استادیار

حقوق کیفری

دانشگاه پردیس تهران

 

پاییز و زمستان 98

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکترسید حمید حسینی یزدی

استادمدعو

حقوق عمومی

پردیس فارابی تهران

دکتر مریم افشاری

استاد

 حقوق بین الملل

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر احمد مومنی راد

استادیار

         حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار

  حقوق بین الملل

دانشگاه مفید قم

دکتر محمد ساردوِیی نسب

دانشیار

   حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

 

بهار و تابستان 99

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکتر مهدیه حیدری

استاد مدعو

روابط بین الملل

دانشگاه بجنورد

دکتر مسعود مطلبی

استادیار

علوم سیاسی

     دانشگاه آزاد اسلامی     واحد تهران مرکز

دکتر مهسا شیراوی

استادیار

حقوق کیفری

دانشگاه پردیس تهران

 

دکتر جواد صالحی*(داور پابلونز)

 

دانشیار

 

حقوق بین الملل

 

پیام نور کرمان

دکتر امیر ساعد وکیل

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر سید محمدرضا موسوی

استاد مدعو

علوم سیاسی

دانشگاه زنجان

دکتر محمد یوسفی جویباری

استادیار

روابط بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

پاییز و زمستان 99

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکتر محمد یکرنگی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار

حقوق بین الملل

دانشگاه مفید

دکتر احمد مومنی راد

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر حسین خلف رضایی

استادیار

حقوق بین الملل

دانشگاه امام صادق

دکتر میثم نعمتی

استادیار

حقوق عمومی

موسسه ی امام خمینی

دکتر ساسان صیرفی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر مهسا شیراوی

استادیار

حقوق کیفری

دانشگاه پردیس تهران