بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند 2030 یونسکو و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی
بررسی جایگاه آموزش شهروندی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند 2030 یونسکو و تطبیق آن با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی

الهام فرهادی؛ محمد سالار کسرایی؛ مجید توسلی رکن آبادی

دوره 11، شماره 2 ، شهریور 1401

چکیده
  حقوق شهروندی از یکسو در چارچوب مرزهای یک کشور و به واسطه‌ی عضویت در یک جامعه‌ی سیاسی و بر اساس اقتضائات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی یک کشور تعیین و معمولاً در قانون اساسی کشور مشخص می‌شود و از سوی دیگر تحت ...  بیشتر