تسهیلگری: روش آموزش حقوق بشر
تسهیلگری: روش آموزش حقوق بشر

سمانه رحمتی فر؛ مهرداد گنجعلی دارانی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 61-82

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.3.1

چکیده
  تسهیلگری یا آموزش مشارکتی از روشهای نوین آموزشی محسوب می شود. هدف از آموزش حقوق بشر ترویج و حمایت از آن است.  این مقاله با مقایسۀ تطبیقی تسهیلگری و آموزش حقوق بشر نشان میدهد تسهیلگری مناسبترین روش برای ...  بیشتر