نقش دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران
نقش دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران

سیدباقر سیدی بنابی؛ مجتبی ولی نژاد

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 119-151

چکیده
  یکی از مهم ترین عوامل موثر در بروز کودک آزاری را می توان در عملکرد نامطلوب دولت مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی نقش دولت در خصوص ایجاد و تشدید پدیده ی کودک آزاری مورد بررسی قرار گرفته است ...  بیشتر