واکاوی « حق تابعیت مهاجر » در فقه اهل بیت و قوانین حقوقی ایران و افغانستان
واکاوی « حق تابعیت مهاجر » در فقه اهل بیت و قوانین حقوقی ایران و افغانستان

سید محمد حسینی دره صوفی؛ محمد مهدی کریمی نیا

دوره 8، شماره 2 ، دی 1398، ، صفحه 9-32

https://doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1398.8.2.1.9

چکیده
  تابعیت مادر سایر حقوق شناخته می شود و مهاجر در خوش بینانه ترین حالت از حداقل حقوق شناخته شده برخوردار می شود. حال پرسش این است که حقوق تابعیت مهاجر از نظر فقه اهلبیت و حقوق ایران و افغانستان چگونه است؟ ...  بیشتر