صاحب امتیاز: سازمان بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور

 

مدیر مسئول : دکتر محمد رضا مردانی

 

سردبیر : دکتر خیرالله پروین

اعضای هیات تحریریه :

دکتر عباسعلی کدخدایی

دکتر خیرالله پروین

دکتر سید فضل اله موسوی

دکتر سیامک ره پیک

دکتر محمدرضا مجتهدی

دکتر جواد صالحی

دکتر علی اکبر ایزدی فرد 

 

دبیر تخصصی:

دکتر سید محمدرضا موسوی

 

 


مدیر مسئول


دکتر محمد رضا مردانی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیریت دولتی

  • mayahoo.com

سردبیر


دکتر خیراله پروین استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

دبیر تخصصی


دکتر سید محمدرضا موسوی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی کدخدائی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر خیراله پروین استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


فضل اله موسوی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیامک ره پیک استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا مجتهدی استاد حقوق عمومی دانشگاه تبریز

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر ایزدی فرد استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

حقوق

  • ezadifardumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد صالحی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

حقوق بین الملل