مدیر مسئول


دکتر محمد رضا مردانی دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

مدیریت دولتی

  • mayahoo.com

سردبیر


دکتر خیراله پروین استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عباسعلی کدخدائی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر خیراله پروین استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


فضل اله موسوی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر سیامک ره پیک استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا مجتهدی استاد حقوق عمومی دانشگاه تبریز

حقوق عمومی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر ایزدی فرد استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

حقوق

  • ezadifardumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد صالحی دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور

حقوق بین الملل