حدود مسئولیت کیفری بانک‌ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی
حدود مسئولیت کیفری بانک‌ها در قلمرو اعطای وام با رویکردی به حقوق شهروندی

مسعود خدایار؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی؛ مهدی اسماعیلی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400

چکیده
  در اقدامی سازمان‌یافته، منابع مالی که دولت بااهداف خاص به بانک‌ها سپرده، به مفسدان اقتصادی وام داده‌شده و در قبال آن وثیقه نامتناسبی اخذ گردیده که درنهایت به اتلاف این منابع منتهی می‌شود. این پژوهش ...  بیشتر