مطالعات حقوق بشر اسلامی (PFBAJ) - اهداف و چشم انداز