مطالعات حقوق بشر اسلامی (PFBAJ) - فرایند پذیرش مقالات