مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی
1. مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی

عباس عرب خزایلی؛ میترا شریعت زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 31-50

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.2.5

چکیده
  حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده‌اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار ...  بیشتر
مسئولیت مدنی واسطه‌های ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر
2. مسئولیت مدنی واسطه‌های ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر

عبدالرسول دیانی؛ ستار زرکلام؛ عباس رمضانیان سیاهکلرودی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 277-298

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.12.5

چکیده
  واسطه‌ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می‌بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی ...  بیشتر