حقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر دوستانه
حقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر دوستانه

علی محبی

دوره 9، شماره 2 ، بهمن 1399، ، صفحه 1-20

چکیده
  یکی از اثار جنگ و مخاصمات مسلحانه، گرفتار شدن عده ای از رزمندگان نیروهای درگیر، در دست طرف مقابل است که عنوان اسیر جنگی بخود می گیرد. اسرای جنگی که مغلوب یکی از طرفین مخاصمه مسلحانه می شوند، قرار است مدتی ...  بیشتر