- فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، تنها مقالاتی را می‌پذیرد که در ارتباط با حقوق بشر اسلامی هستند.

- فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، تنها مقالاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد که از طریق سامانه الکترونیک آن (همین سامانه) ارسال شده باشند.

- نویسنده/ نویسندگان لازم است پیش از ارسال مقاله به فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، راهنمای نویسندگان را در همین سامانه مطالعه کرده و مقاله خود را به طور دقیق بر اساس آن تنظیم نمایند.

- پس از ارسال مقاله توسط نویسنده/ نویسندگان، فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی موضوع و کلیت آن را مورد بررسی قرار داده و چنانچه مقاله در راستای اهداف و زمینه موضوعی این فصلنامه باشد، به نویسنده/ نویسندگان آن از طریق همین سامانه اطلاع داده می‌شود.

- در این مرحله، چنانچه دبیر تخصصی موضوعی فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، مقاله را با معیارهای فصلنامه مطابق تشخیص دهد، آن را برای ارزیابی به داوران موضوعی ارجاع خواهد داد. (چنانچه مقاله از نظر دبیر تخصصی فاقد معیار‌های فصلنامه تشخیص دهد و رد شود، از طریق همین سامانه به نویسنده/نویسندگان اطلاع داده خواهد شد).

- در این مرحله دو داور با تخصص موضوعی، مقاله را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که نظرات ایشان از طریق همین سامانه به نویسنده/ نویسندگان مقاله، اطلاع داده خواهد شد. داوران موضوعی فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، این اختیار را دارند که مقاله را مورد قبول قرار داده یا رد کنند و یا از نویسنده/ نویسندگان بخواهند آن را اصلاح کنند. (چنانچه مقاله از نظر داوران رد شود، از طریق همین سامانه به نویسنده/نویسندگان اطلاع داده خواهد شد).

- چنانچه یکی از داوران مقاله رد کند و داور دیگر آن را قبول کند یا با اصلاحات مورد قبول بداند، مقاله برای بررسی به داور موضوعی سوم ارجاع داده خواهد شد تا وی نیز در این باره نظر خود را اعلام دارد. در این شرایط معیار تصمیم‌گیری فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، برای قبول یا رد مقاله، دو رای از سه رای داوران خواهد بود.

- در این مرحله، پس انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط نویسنده/ نویسندگان، مقاله اصلاح شده از طریق همین سامانه به فصلنامه ارسال خواهد شد تا اصلاحات مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که نظر داوران برآورده شده باشد، مقاله مورد پذیرش فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی قرار خواهد گرفت و از طریق همین سامانه به نویسنده/ نویسندگان آن اطلاع داده خواهد شد.

- پس از پذیرش مقاله توسط فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، نویسندگان ملزم هستند برای چاپ، اصلاحات مد نظر ویراستار ادبی، ویراستار علمی و صفحه‌آرا را در مقاله خود انجام دهند و در زمان مقرر مقاله را از طریق همین سامانه برای فصلنامه بفرستند. (چنانچه نویسنده/ نویسندگان در زمان مقرر اقدام به این نوع اصلاحات نکنند، نوبت چاپ آنها به تأخیر خواهد افتاد).

- نویسنده/ نویسنگان متعهد هستند، اصلاحات مقاله را در هر مرحله طبق زمان مقرری که از طریق همین سامانه به آنها اطلاع داده خواهد شد، انجام دهند، در غیر این صورت، مقاله در مرحله قبل از پذیرش، از ادامه فرآیند بررسی خارج خواهد شد و در هر مرحله پس از پذیرش دچار تأخیر در نوبت چاپ خواهد شد.

- نویسنده/ نویسندگان لازم است تا شماره همراهی را به فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی اعلام کنند که سرویس تبلیغات پیامکی آن بسته نباشد، زیرا فصلنامه به جز اطلاع‌رسانی از طریق سامانه خود و ایمیل، به آنها از طریق سامانه پیامکی خود نیز اطلاع‌رسانی خواهد کرد.