فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی نرم نخستین بار در بهار 1391 منتشر شده و از تیرماه همان سال رتبه علمی ترویجی از کمیشیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را اخذ نموده و از سال 1398 بر اساس آیین نامه جدید وزارت علوم به عنوان نشریه علمی شناخته شده و تاکنون 26 شماره از این نشریه بطور منظم منتشر شده است.

ترتیب انتشار: فصلنامه