لیست اسامی داوران مقالات چاپ شده در نشریه حقوق بشر اسلامی

بهار و تابستان 97

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکتر خیر الله پروین

استاد

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار

حقوق بین الملل

دانشگاه مفید

دکتر مرتضی نور محمدی

دانشیار

حقوق بین الملل

دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر حمید الهویی نظری

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

 

پاییز و زمستان 97

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار

حقوق بین الملل     

دانشگاه مفید

دکتر خیر الله پروین

استاد

     حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر محمد نبی پور

استادیار

     حقوق جزا

دانشگاه شمال

دکتر ساسان صیرفی

استادیار

     حقوق عمومی

دانشگاه تهران

 

بهار و تابستان 98

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکتر محمد یکرنگی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار

حقوق بین الملل

دانشگاه مفید

دکتر احمد مومنی راد

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر حسین خلف رضایی

استادیار

حقوق بین الملل

دانشگاه امام صادق

دکتر میثم نعمتی

استادیار

حقوق عمومی

موسسه ی امام خمینی

دکتر ساسان صیرفی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر مهسا شیراوی

استادیار

حقوق کیفری

دانشگاه پردیس تهران

 

پاییز و زمستان 98

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکترسید حمید حسینی یزدی

استادمدعو

حقوق عمومی

پردیس فارابی تهران

دکتر مریم افشاری

استاد

 حقوق بین الملل

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر احمد مومنی راد

استادیار

         حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار

  حقوق بین الملل

دانشگاه مفید قم

دکتر محمد ساردوِیی نسب

دانشیار

   حقوق خصوصی

دانشگاه تهران

 

بهار و تابستان 99

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکتر مهدیه حیدری

استاد مدعو

روابط بین الملل

دانشگاه بجنورد

دکتر مسعود مطلبی

استادیار

علوم سیاسی

     دانشگاه آزاد اسلامی     واحد تهران مرکز

دکتر مهسا شیراوی

استادیار

حقوق کیفری

دانشگاه پردیس تهران

 

دکتر جواد صالحی*(داور پابلونز)

 

دانشیار

 

حقوق بین الملل

 

پیام نور کرمان

دکتر امیر ساعد وکیل

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر سید محمدرضا موسوی

استاد مدعو

علوم سیاسی

دانشگاه زنجان

دکتر محمد یوسفی جویباری

استادیار

روابط بین الملل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

پاییز و زمستان 99

نام داور

رتبه ی علمی

رشته ی دانشگاهی

دانشگاه

دکتر محمد یکرنگی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر غلامعلی قاسمی

دانشیار

حقوق بین الملل

دانشگاه مفید

دکتر احمد مومنی راد

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر حسین خلف رضایی

استادیار

حقوق بین الملل

دانشگاه امام صادق

دکتر میثم نعمتی

استادیار

حقوق عمومی

موسسه ی امام خمینی

دکتر ساسان صیرفی

استادیار

حقوق عمومی

دانشگاه تهران

دکتر مهسا شیراوی

استادیار

حقوق کیفری

دانشگاه پردیس تهران

 

داوران سال 1400 فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی

دکتر خیرالله پروین: استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

دکتر عباسعلی کدخدائی: استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

دکتر فضل اله موسوی: استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران

دکتر سیامک ره پیک: استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری

دکتر محمدرضا مجتهدی: استاد حقوق عمومی دانشگاه تبریز

دکتر علی اکبر ایزدی فرد: استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

دکتر جواد صالحی: دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور (لینک پابلونز)

دکتر مهدی پیری دمق: استادیار حقوق دانشگاه تهران

دکتر ساسان صیرفی: استادیار حقوق دانشگاه تهران

دکتر احمد مومنی راد: استادیار حقوق دانشگاه تهران

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

دکتر عیسی خیری: دانشیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر بابک شید: استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

دکتر محمد زرشگی: استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

دکتر ابراهیم یاقوتی: استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر وحید آرایی: استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ازادشهر

دکتر حامد عمویی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

دکتر جواد کیانی: استادیار روابط بین الملل دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان (لینک پابلونز)

دکتر محمدصادق جلالی راد: دکتری سیاستگذاری عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (لینک پابلونز)

دکتر سوناز نصیری: استادیار حقوق و علوم سیاسی دانشگا پیام نور

دکتر امیرعلی کتابی: دکتری انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه شهید بهشتی

دکتر الهام حسین خانی: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه (لینک پابلونز)

دکتر مهدیه حیدری: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد

 

داوران سال 1401فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی

دکتر خیرالله پروین: استاد حقوق عمومی دانشگاه تهران

دکتر محمدرضا مجتهدی: استاد حقوق عمومی دانشگاه تبریز

دکتر علی اکبر ایزدی فرد: استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

دکتر جواد صالحی: دانشیار حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور (لینک پابلونز)

دکتر مهدی پیری دمق: استادیار حقوق دانشگاه تهران

دکتر ساسان صیرفی: استادیار حقوق دانشگاه تهران

دکتر احمد مومنی راد: استادیار حقوق دانشگاه تهران

دکتر علی دارابی: دانشیار علوم سیاسی دانشگاه صدا و سیما (لینک پابلونز)

دکتر عیسی خیری: دانشیار حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر بابک شید: استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

دکتر محمد زرشگی: استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

دکتر ابراهیم یاقوتی: استادیار حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر وحید آرایی: استادیار سیاستگذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتر مسعود مطلبی: استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ازادشهر

دکتر حامد عمویی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات (لینک پابلونز)

دکتر جواد کیانی: استادیار روابط بین الملل دانشگاه علوم انتظامی امین

دکتر سید محمدرضا موسوی: دانش آموخته دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه زنجان (لینک پابلونز)

دکتر محمدصادق جلالی راد: دکتری سیاستگذاری عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال (لینک پابلونز)

دکتر سوناز نصیری: استادیار حقوق و علوم سیاسی دانشگا پیام نور

دکتر امیرعلی کتابی: دکتری انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه شهید بهشتی

دکتر الهام حسین خانی: دانش آموخته دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه (لینک پابلونز)

دکتر مهدیه حیدری: دکتری روابط بین الملل و مدرس دانشگاه بجنورد