اهداف:
شناخت و معرفی و ارائه تحلیل،تبیین نظری و الگوههای عملی و همچنین نگرشهای علمی در رابطه با موضوع حقوق بشر اسلامی انتشار مقالات تخصصی علمی در گرایش های مرتبط و ارائه نتایج تحقیقات نظری و عملی پژوهشگران ارتقای سطح دانش و پژوهش در موضوعات مرتبط ایجاد ارتباط میان متخصصان و پژوهشگران ایرانی و بین‌المللی ایجاد بستر و زمینه ای مناسب برای ارتباط علمی و تبادل افکار میان پژوهشگران، اساتید دانشگاهی و دانشجویان.
 
چشم انداز:
توسعه دانش بومی در خصوص حقوق بشر اسلامی و حضور مثمر ثمر در جهان اسلام و نظام بین الملل