نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 رییس پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی عواملی است که می تواند در میزان آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی مؤثر باشد. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال همبستگی میان عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان است. جامعه آماری، کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور بندرعباس بودند که از میان آنها، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 350 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق این مطالعه، پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها به وسیله نرم افزار آماری spss تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که، متغیرهای سن، جنس، رشته تحصیلی، تحصیلات پدر، تحصیلات مادر، میزان استفاده از رسانه های جمعی، نگرش به مشارکت، نگرش به شهروندی با آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معنادار دارند. میان متغیرهای وضعیت اشتغال، پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده و آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود ندارد. تحلیل رگرسیون مرحله به مرحله نشان داد که پس از وارد شدن تمام ابعاد حقوق شهروندی، نهایتاً چهار بعد جنسیتی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، 1/9 درصد واریانس متغیر وابسته (آگاهی از حقوق شهروندی) را تبیین می نمایند.

کلیدواژه‌ها

حسام، فرحناز (1381)، «هویت شهروندی»، اندیشه و پژوهش، سال پنجم، شماره 51.
حاج‌زاده، مصطفی؛ منصوری، اعظم (1392)، «سنجش میزان آگاهی‌های عمومی به حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال چهارم، شماره دوازدهم.
روشه، گی (1376)، جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمۀ عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: تبیان.
ریتزر، جورج (1374)، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمۀ محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
شرفی، محمدرضا؛ طاهرپور، محمدشریف (1387)، «نقش نهادهای آموزشی در تربیت شهروندی»، مهندسی فرهنگ، شماره 15 و 16.
شیانی، ملیحه (1381)، «شهروندی و رفاه اجتماعی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال اول، شماره 4.
شیانی، ملیحه؛ داودوندی، طاهره (1389)، «تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان»، فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، شماره 5.
فالکس، کیث (1381)، شهروندی، ترجمۀ محمد‌تقی دلفروز، تهران: کویر.
فالکس، کیث (1384)، حقوق شهروندی، ترجمۀ عبدالعزیز ویسی، تهران: سیروان.
کلدی، علیرضا؛ پوردهناد، نگار (1391)، «بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی در تهران»، فصلنامه مطالعات شهری، سال دوم، شماره چهارم.
گیدنز، آنتونی (1381)، جامعه‌شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری. تهران: نی.
وثوقی، منصور؛ حضرتی، مرتضی (1391)، «بررسی جامعه‌شناختی رابطۀ سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر تبریز)»، مطالعات جامعه‌شناسی، سال چهارم، شماره 14.
Chandran, K. (2001), “Education and Citizenship in Diverse Societies”, International Journal of Research, 35 (3).
Dahrendorf, R. (1994), “Citizenship and Byond: Byond: The social Dynamics of an Idea”, In B. S. Turner & P. Hamilton (ed), Citizenship Critical Consept, London: Routledge.
Friedmann, J (2002), The Prospect of Cities, Minneapolis: University of Minnesota Press.
Turner, B. S. (2008), Rights and Virtues: Political Essays on Citizenship and Social Justice, Oxford: Bardwell Press.
Turner, B. S. (1990), “Theory of Citizenship”, Sociology, 24. Outline of (2) May.
Unesco (2004), World Charter on the Right to the City. World Urban Forum, available at: www.portal.unesco.org