نویسنده

استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

مقابله با دزدی دریایی از طریق روشهایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراههای بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش موارد حملات دزدان را به دنبال داشته باشد اما در بلند مدت مطمئنا راه به جایی نخواهد برد. محاکمه دزدان دریایی در یک دهه گذشته صرفا در دادگاههای داخلی کشورها اتفاق افتاده است اما به دلایل متعدد مانند پناهندگی، هزینه های فراوان، مشکلات سیاسی و ... اکتفاء صرف به این شیوه نتوانسته اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با دزدی دریای بر جای بگذارد. حتی توسل به روشهایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهای ثالث نیز در عمل با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. لذا محاکمه متهمان به دزدی دریایی در یک دادگاه با مختصات منطقه ای یا بین المللی می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود. اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

تقی‌زاده، زکیه (1391)، تحول مقابله با دزدی دریایی از منظر حقوق بین‌الملل، تهران: گنج دانش.
دیهیم، علیرضا (1384)، درآمدی بر حقوق کیفری بین‌المللی در پرتو اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
کسسه، آنتونیو (1387)، حقوق کیفری بین‌المللی، مترجمان زهرا موسوی و اردشیر امیر ارجمند، تهران: جنگل.
میرمحمدصادقی، حسین (1388)، دادگاه کیفری بین‌المللی، تهران: دادگستر، چاپ پنجم.
Bottini, Gabriel (2010), Universal Jurisdiction After the Creation of the International Criminal Court, 36 N. Y. U. J. Int’l L. & Pol.
Bulkeley, Jennifer C (2013), “Regional Cooperation On Maritime Piracy: A Prelude To Greater Multilateralism In Asia?”, Journal of Public and International Affairs, Vol. 14, Spring.
Dutton, Yvonne (2010), “Bringing Pirates to Justice: A Case for Including Piracy within the Jurisdiction of the International Criminal Court”, Chicago Journal of International Law, Vol. 11, No. 1, Summer.
Elleman, Bruce A.; Andrew Forbes, David Rosenberg (2017), Piracy and Maritime Crime, Naval War College Press, January.
Archibugi, Daniele and Marina Chiarugi (2016), “Looking for a Jurisdiction for Somali Pirates”, “Italian National Research Council”, IRPPS, October.
Final Act of the Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court (1998), UN Doc A/CONF. 183/10 at Annex I, Resolution E.
Guilfoile, Douglas, (2010), “The Laws Of War And The Fight Against Somali Piracy: Combatants Or Criminals?”, Melbourne Journal of International Law, Vol. 11.
Huang, Hua-Lun (2016), Who are sea cutthroats? A typological analysis of pirates, Crime Law Soc Change, 2016.
Living History Interview (1995), Judge Richard Goldstone, 5 Trans L & Contemp Probs 373, 380-81.
International Law Commission, Report of the International Law Commission on the work of its forty sixth session (“1994 ILC Draft Statute”), 2 May-22 July 1994, Ch II. B. I. 5. 1, UN GAOR 49th Sess, Supp No. 10, UN Doc A/49/10, Art 20 (a)-(e), Cmt 18 and Annex.
Joyner, Christopher C (2009), “Arresting Impunity: The Case For Universal Jurisdiction In Bringing War Criminals To Accontability”, Law and Contemporary Problems, Vol. 59: No. 4.
Silva, Mario (2010), “Somalia: State Failure, Piracy, and the Challenge to International Law”, Virginia Journal of International Law, Vol. 50.
Stereo, Milena (2012), The Somali Piracy Problem: A Global Puzzle Necessitating A Global Solution, Hein Online-59 Am. U. L. Rev.
Thuo Gathi, James (2015), Jurisdiction to Prosecute Non-National Pirates Captured By Third States Under Kenyan and International Law, Loy. L. A. Int'l & Comp. L. Rev. Vol. 3.
Thuo Gathii, James (2013), Kenya’s Piracy Prosecution, Albany Law School.