نویسنده

دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

رشد و گسترش بی‌رویه‌ی شهرها و افزایش جمعیّت آن‌ها در قرون اخیر، باعث انباشت مادّی ثروت و سرمایه در فضای شهرها شده است. به طوری که وضع مقرّرات و قوانین شهری و تعریف حقوق و تکالیف شهروندی جهت برقراری نظم و امنیّت اجتماعی در شهرها مورد توجّه اندیشمندان و متفکرین و مدیریت شهری بوده است و در این راه بازگشت دوباره به آموزه های دین اسلام و خط‌و‌مشی‌های برجای مانده از راهنمایی‌های بزرگان آن چون امام علی(ع)، راه‌گشای بسیاری از مسائل خواهد بود. یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق و تکالیف شهروندی است و با اطمینان می‌توان گفت که طرح بحث شهروندی از دیدگاه نهج‌البلاغه و نظرهای حضرت علی (ع) بهترین شیوه در دست‌یابی به این حوزه می‌باشد. زیرا نهج البلاغه در حکم برادر قرآن‌کریم و حضرت علی (ع) از آگاه‌ترین شخصیت‌ها نسبت به اسلام بعد از پیامبر ﷺ است. از منظر امام علی (ع) هر کدام از اعضای جامعه عضوی از پیکره امت اسلامی‌اند که دارای ارتباط عمیق و صمیمی و دارای حقوقی متقابل نسبت به یکدیگرند. این نوشته در دو بخش به صورت توصیفی و در قالب پژوهش راهبردی انجام می‌گیرد. شیوه‌ی کار پژوهش کتابخانه‌ای و آرشیوی است و فرضیه‌ی اصلی تحقیق عبارت است از این که اسلام و تربیت یافتگان مکتب اسلام چون امام علی(ع)، نگاه مترقّیانه‌ای به شهروندی و حقوق و تکالیف آن دارند.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم
احمدزاده، سید مصطفی (1384)، «حقوق شهروندی»، مجله اندیشه، سال یازدهم، شماره 6.
احمدی طباطبایی، سید محمدرضا (1388)، «حقوق شهروندی با تأکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه خط اول رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره 8.
اعرافی، علیرضا (1380)، «نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی»، فصلنامه حوزه و دانشگاه.
پورطهماسبی، سیاوش؛ تاجور، آذر (1390)، «حقوق و تربیت شهروندی در نهج‌البلاغه»، پژوهشنامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره دوم.
جاوید، محمدجواد؛ صادقی، محمد؛ شفیع‌زاده خولنجانی، مصطفی (1391)، «نسبت تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندی»، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره 59.
جرداق، جرج (1362)، علی و حقوق بشر، ترجمۀ عطامحمد سردارنیا، جلد 1، تهران: فراهانی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385)، مبسوط ترمینولوژی حقوق، تهران: بینش.
جوادی آملی، عبدالله (1385)، حق و تکلیف در اسلام، قم: اسراء.
دستمالچیان، احمد (بی‌تا)، کلیاتی دربارۀ حقوق شهروندی، وزارت کشور، ادارۀ صیانت از حقوق شهروندی.
دهخدا، علی‌اکبر (1347)، لغت‌نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
دیرباز، عسگر (1380)، «عدالت اقتصادی در کلام و سیره امام علی»، فصلنامه حوزه و دانشگاه.
شکویی، حسین (1380)، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، تهران: انتشارات سمت، جلد 1، چاپ پنجم.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) (1385)، صحیفه نور (دوره 22 جلدی)، چاپ هشتم.
علیا، ساجده (1390)، «جایگاه حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان»، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره‌های 13 و 14.
قاضی شریعت‌پناهی، ابوالفضل (1375)، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، دادگستر.
کاتوزیان، ناصر (1386)، مقدمه علم حقوق، تهران: میزان.
گل‌صنم‌لو، زین‌العابدین و موحدی‌محب، عبدالله (1390)، «حکومت و حقوق متقابل مردم و زمامداران در نهج‌البلاغه»، فصلنامه مطالعات تفسیری، سال دوم، شماره 7.
گیرشمن، رومن (1388)، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمۀ محمد معین، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
محسنی، فرید (1386)، «گفتمان سیاست جنایی قانون‌گذار در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، مقالات برگزیدۀ همایش حقوق شهروندی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات.
مطهری، مرتضی (1377)، جاذبه و دافعه علی، تهران: صدرا، چاپ 28.
موسوی بجنوردی، سید محمد؛ مهریزی ثانی، محمد (1392)، «حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی(ره)»، پژوهشنامه متین، سال پانزدهم، شماره 61.
نظرپور، محمدتقی (1380)، «امام علی، حکومت و بازار»، فصلنامه کتاب نقد، سال سوم، شماره 3.
نهج‌البلاغه (1388)، ترجمۀ محمد دشتی، تهران: پیام عدالت، چاپ دهم.