نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

حفظ و حراست از حقوق و کرامت شهروندان از وظایف اصلی حکومت و دستگاههای آن است؛ به همین دلیل آموزش حقوق بشر و شهروندی برای دستیابی به جامعه ای پویا و ارتقای روابط پایدار و هماهنگ بین جوامع به منظور درک متقابل صلح، ضروری است. در این پژوهش به بحث حاکمیت قانون در چهارچوب نظام حقوقی بین المللی بشر و ترویج و اجرای حقوق شهروندی از طریق آموزش پرداخته ایم و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به ماهیت فرهنگی  اجتماعی حقوق شهروندی و لزوم بالابردنِ شناخت و آگاهی نسبت به این حقوق و تکالیف متقابل دولت و مردم، آموزش حقوق بشر و شهروندی در رأس فعالیت دولتهای قانون مدار قرار گرفته است و مجریان قانون باید کسانی باشند که خود عامل قانون بوده و خادم واقعی مردم باشند.

کلیدواژه‌ها

ارفع‌نیا، بهشید (1370)، حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ دوم، جلد اول، تهران: چاپ مروی.
بسیج، احمدرضا (1389)، «امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و حقوق شهروندی»، مجله معرفت، سال نوزدهم، شماره 151.
بشیریه، حسین (1396)، آموزش دانش سیاسی، چاپ سوم، تهران: نگاه معاصر.
بهرامی، انوشیروان (1395)، بررسی نقش و جایگاه حقوق شهروندی در نظام آموزشی کشور، تاریخ دسترسی 20/10/1395، وب‌سایت: www.izehcity.ir
جانسون، گلن (1377)، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه: محمدجعفر پوینده، تهران: نی.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1382)؛ ترمینولوژی حقوق، چاپ سیزدهم، تهران: کتابخانه گنج دانش.
جهانبازی، امیر (1392)، تابعیت در حقوق ایران بعد از مشروطیت، قم: پژوهشکده باقرالعلوم.
حبیب‌زاده، توکل؛ فرج‌پور اصل مرندی، علی‌اصغر (1395)، «کرامت انسانی و ابتنای حقوق بشری و شهروندی مندرج در قانون‌ اساسی جمهوری اسلامی ایران بر آن»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره 46، شماره 1.
حسینی دشتی، سید مصطفی (1385)، معارف و معاریف، جلد دوم، تهران: آرایه.
دیلم‌صالحی، بهروز (1393)، «تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی‌شدن»، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، دوره 10، شماره 29.
رضایی، مهدی؛ بالایی، حمید، (1395)، «امنیت و حقوق شهروندی؛ تقدم یا تأخر»، آفاق امنیت، سال نهم، شماره 30.
سلجوقی، محمود (1395)، بایسته‌های حقوق بین‌الملل خصوصی، چاپ چهارم، تهران: میزان.
سیمونیدس، جانسون (1383)، حقوق بشر، ابعاد نوین و چالش‌ها، دستورالعمل آموزش حقوق در دانشگاه‌ها، ترجمه محمدعلی شیرخانی، جلد دوم، تهران: دانشگاه تهران.
شهبازی، عزیزالله (1392)، «ماهیت شهروند و حقوق شهروندی»، خبرگزاری جمهوری اسلامی، کد خبر 81059553، تاریخ: 6/12/1392.
شهروند کیست (بهمن 1396)، روزنامه جوان.
صفایی، سمیه؛ قربانی، محمدعلی (1390)، ماهیت حقوق شهروندی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1386)، حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: کتابخانه گنج دانش.
طیبی، محمد شریف (1395)، حاکمیت قانون، حقوق بشر و چالش‌های فراروی آن در افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
عالم، عبدالرحمن (1395)، بنیادهای علم سیاست، چاپ چهاردهم، تهران: نی.
عباس‌زاده، عبدالرضا (1396)، مسئولیت مدنی شهرداری و شهردار، تهران: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور.
عباسی، مجید؛ کیانی، علی‌اکبر (1391)، «حکمرانی جهانی و حقوق جهانی؛ گذر از حقوق بین‌الملل دولت‌محور در عصر جهانی‌شدن»، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دوره 3، شماره 9.
فتحی واجارگاه، کوروش؛ دیباواجاری، طلعت (1381)، تربیت شهروندی، تهران: کویر.
فرمیهنی فراهانی، محسن؛ عیوضی، مریم (1388)، مبانی ارزش‌شناسی تربیت شهروندی، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.
قوام، عبدالعلی (1382)، جهانی‌شدن و جهان سوم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
قیوم‌زاده، محمود؛ جهانگیری مقدم، روح‌الله (1393)، «اخلاق‌مداری مبنای ارتقای حقوق شهروندی»، پژوهش‌های اخلاقی، شماره 18.
گلیار، حسین، (1381)، تأثیر آموزش‌وپرورش در تحقق جامعه مدنی و نظام مردم‌سالاری دینی، تهران: انتشارات پژوهشکده تعلیم‌وتربیت.
گیرشمن، رومن (1388)، ایران ازآنجا تا اسلام، ترجمه محمد معین، چاپ نوزدهم، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
لاگین، مارتین (1393)، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، چاپ یکم، تهران: نی.
مالمیری، احمد (1395)، حاکمیت قانون (مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها)، چاپ دوم، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
مرتضوی، غلامرضا؛ محقق‌نیا، حامد (1396)، «حقوق شهروندی و تابعیت در حقوق انگلستان و ایران»، مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره سوم، شماره 2.
مستقیمی، بهرام (1387)، آموزش حقوق بشر رهیافت‌ها و راهکارهای حقوقی بین‌المللی، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، تهران: آیین‌احمد.
مکارم شیرازی، ناصر (1375)، النکاح، جلد اول، قم: انتشارات امام علی‌بن ابی‌طالب(ع).
نواب دانشمند، فریبا (1385)، روش‌های آموزش حقوق بشر، پایان‌نامه، دانشگاه تهران.
Oxford Dictionary or Black Law Dictionary.
Turner, Bryan S. (1990), Theories of Modernity and Postmodernity, Published by SAGE Publications, pp. 191-193.