نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

علان مجازات مجرم و ندادادن به جرم او در برابر مردم است؛ بهویژه " تشهیر " در جرایمی که ممکن است به مجرم بهعنوان امین مردم اعتماد شود تا از این دارای وجهۀ تنبیهی و « تشهیر » . طریق وی را شناخته و از او دوری کنند سزادهی است و در دستۀ مجازاتهای پذیرفته شده در موازین فقهی قرار میگیرد. قانون مجازات اسلامی 1392 نخستین قانونی است که به شکل گستردهای این کیفر را درباره گسترۀ وسیعی از جرایم مورد تصریح قرار داده است. ممکن است این امر در غیاب برخی نکات و شرایط به کارگیری این کیفر، دربردارندۀ آثار منفی برای فرد و جامعه باشد. همچنین در این قانون، به کیفر تشهیر در قالب یکی از مجازاتهای اصلی تعزیری و در قالب مجازاتی تکمیلی (در هر دو شق اختیاری و الزامی آن) توجه شده که در این پژوهش به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، شهرام؛ صادق‌نژاد نائینی، مجید (1392)، «تحلیل جرم‌شناختیِ جرایم اقتصادی»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره پنجم.
امین فر، رحمت الله (1381)، «اعمال حاکمیت و اعمال تصدی»، مجموعه حقوقی، اردیبهشت، شماره 244.
پاک‌نهاد، امیر (1398)، سیاست جنایی ریسک‌مدار، چاپ دوم، تهران: میزان.
جوان، فاطمه (1387)، «تبیین فقهی، حقوقی و جرم‌شناختی کیفر تشهیر»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران: پردیس قم.
حسینی، سید حسین (1393)، اجرای حدود اسلام، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا‌و‌سیما، قم.
دورانت، ویل (1387)، تاریخ تمدن، جلد اول، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
رستمی تبریزی، لمیاء؛ زارع، محمدکاظم (1392)، «تحلیل انتشار حکم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه کیفری»، پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز.
رولان، توربر (1395)، انسان‌شناسی حقوقی، ترجمه امیر نیک‌پی، چاپ دوم، تهران: جنگل.
شمس، عبدالله (1398)، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، تهران: ادراک.
طلیعه، منوچهر (1384)، «تحول مجازات اعدام در انگلیس»، مجله حقوق مردم، سال پنجم، شماره 18.
عوده، عبدالقادر (1413ق)، التشریع الجنایی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، چاپ دوازدهم، مؤسسه الرسالة، بیروت.
فرج‌اللهی، رضا (1398)، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق فرانسه، چاپ دوم، تهران: میزان.
فرجیها، محمد؛ مقدسی، محمدباقر (1392)، «پاسخ‌های کیفری عوام‌گرایانه به مفاسد اقتصادی»، علوم جنایی، کتاب دوم، تهران: میزان.
کدخدایی، محمدرضا (1387)، «حق کیفر و مبنای آن از نظر اسلام و مکاتب بشری»، مجله معرفت، شماره 125.
لعل علیزاده، محسن (1381)، «بررسی مبانی و آثار اجرای علنی کیفر»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران: مجتمع آموزش عالی قم.
مرتاضی، احمد (1393)، «بررسی مبانی تشهیر از منظر مذاهب خمسه و حقوق موضوعه»، پایان‌نامه دکتری تخصصی، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی.
معیدفر، سعید (1387)، «هویت محله‌ای و پیشگیری از جرم»، مجموعه مقالات همایش ملی پیشگیری از جرم.
نهازی، غلامحسین (1390)، «بهینه‌سازی اجرای آشکار حدود الهی و پذیرش فراگیر مردمی»، مجله امنیت، سال پنجم، شماره 23 و 24.
نیازپور، امیرحسین (1385)، «بازپروری بزهکاران در مقررات ایران»، فصلنامه فقه و حقوق، سال سوم، شماره 11.